Booking

Har du lyst til at spille i en af Danmarks største jazzforeninger?

Booking af orkestre foregår løbende og varetages af bestyrelse og koordineres af Steffen Juul Hansen

Planlægningen af musikprogrammet foregår normalt 6 måneder forud og man kan indsende CD/henvisning til egen hjemmeside  eller  til youtube.com og informationer til Frokostjazzen Silkeborg, Papirfabrikken 72, 8600 Silkeborg. att, Steffen Juul Hansen. Eller endnu bedre pr e.mail steffen@frokostjazz.dk

Frokostjazzens musikprofil er primært den klassiske jazz, som New Orleans jazz, swing, mainstream, men der er plads til at komme lidt ud i krogene også og vi undelukker ikke noget på forhånd.

Vedtægter for Foreningen FROKOSTJAZZEN SILKEBORG

1. Foreningens navn er FROKOSTJAZZEN SILKEBORG, og foreningen har hjemsted i Silkeborg Kommune.

2. Foreningens formål er at fremme den almene interesse og forståelse for jazzmusik. Det gøres ved bl.a. at udbrede kendskab til og viden om jazz samt løbende at arrangere koncerter med levende musik, primært jazz.

Foreningens formål er endvidere i videst muligt omfang at varetage det lokale musiklivs interesser.

3. Aktiviteterne skal principielt være baseret på ikke-kommercielle principper, idet et evt. overskud ved aktiviteterne skal anvendes inden for formålsparagraffens bestemmelser.

 

Foreningen skal gøre aktiviteterne tilgængelige og attraktive for det bredest mulige publikum gennem relevant information til offentligheden.

Foreningen skal arbejde for at fremme det kulturelle samarbejde på lokalt plan.

4. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Ingen andre har noget personligt økonomisk ansvar for foreningens forpligtelser.

5. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer efter bestyrelsens bestemmelse.

Hvert år er halvdelen af bestyrelsen på valg, hvilket betyder, at en bestyrelsespost har en varighed af 2 år.

Såfremt der er et ulige antal medlemmer i bestyrelsen, er et ulige antal medlemmer på valg i år 1 og et lige antal i år 2.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 af dens medlemmer er til stede.

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 1 bestyrelsesmedlem. Beslutninger i bestyrelsen træffes gennem almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og konstituerer sig selv.

6. Bestyrelsen er ansvarlig for tilrettelæggelse af foreningens økonomi, herunder budgetlægning.

Bestyrelsen fastsætter i forbindelse med budgetlægning kontingent og entre for det kommende år.

7. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden sker ved meddelelse til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen. Dette kan ske igennem nyhedsbrev, annoncering eller via de sociale medier.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

8. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt
  – herunder drøftelse af foreningens aktiviteter, forslag til koncerter, orkestre mv.
  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen træffer beslutning herom, eller når mindst 50% af foreningens medlemmer skriftligt har forlangt det.

9. Foreningens regnskab går fra 01.01. – 31.12. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

10. Ændringer i nærværende vedtægter og evt. opløsning af foreningen kan kun ske, når 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmer herfor.

11. Til opløsning af foreningen kræves vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken opløsningen kan finde sted med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

Ved foreningens opløsning skal foreningens formue gå til et eller flere projekter, som relaterer til foreningens formålsparagraf efter generalforsamlingens beslutning.

Vedtaget på generalforsamlingen den 19. marts 2022